Algemene voorwaarden

Copyright

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs-, en databankrechten. Tenzij anders vermeld berusten deze rechten bij KOW Concepts Design & Development. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken en of te verveelvoudigen.

Disclaimer website KOW

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. KOW sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Disclaimer bij emailberichten KOW

De informatie verzonden in of met dit bericht, is afkomstig van KOW en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke en persoonlijke informatie bevatten. Indien dit bericht niet goed en/of onbedoeld is ontvangen, wordt de ontvanger vriendelijk verzocht per e-mail of telefonisch contact op te nemen met de verzender van dit bericht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en /of verstrekking van meegezonden tekeningen of schetsen is mogelijk met toestemming van – of in overleg met – verzender. KOW kan niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Privacy Statement

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via onderstaande link kunt u onze privacy statement downloaden. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van KOW, via denhaag@kow.nl of 070 346 66 00

PDF privacy statement  KOW